بهینه سازان طبیعت

ورم کستینگ چیست | ورم کستینگ | بینات | کود آلی

ورم کستینگ چیست

بــﺮای ﺗﻬﻴـــﻪ ورم کستینگ از ﮔﻮﻧـــﻪ ای ﺧـــﺎص از ﻛـــﺮمﻫـــﺎی ﻗﺮﻣـــﺰ رﻧـــﮓ ﻣﻨـــﺎﻃﻖ ﮔـــﺮم و ﻣﺮﻃـــﻮب ﺑه نـﺎمEiseniaFoetida اﺳـــﺘﻔﺎده ﻣـــﻲ ﺷـــﻮد ﻛـــﻪ ﺑـــﻪ ﻛـــﺮم ﺑﺒـــﺮی ﻳـــﺎ ﻛـــﺮم ﻛﻤﭙﻮﺳـــﺘﺮ ﻧﻴـــﺰ ﻣﻌـــﺮوف هستند. ورم کستینگ چیست؟ ﻓﺮآﻳﻨـــﺪ ﺗﻮﻟﻴـــﺪ ورﻣـــﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳـــﺖ ﻋﺒـــﺎرت اﺳـــﺖ از ﻋﺒـــﻮر آرام و ﭘﻴﻮﺳـــﺘﻪ ﻣـــﻮاد آﻟـــﻲ از درون دﺳـــﺘﮕﺎه ﮔــﻮارش ﻛــﺮم و ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﺣﺎﻟــﺖ اﻳــﻦ ﻣــﻮاد ﺑــﻪ ﻣــﺪﻓﻮع ﻛــﺮم.

ﻓﻀــﻮﻻت ﻛــﺮم ﻫــﺎ ﺷــﺎﻣﻞ ﻣــﻮاد ﻣﻐــﺬی ﺑــﺮای ﮔﻴﺎﻫـــﺎن می باشد. دارای ﺣـــﺎﻟﺘﻲ اﺳـــﺖ ﻛـــﻪ ﺑـــﻪ ﻣﻮﻗـــﻊ ﺑـــﺮای ﺗﻐﺬﻳـــﻪ ﮔﻴـــﺎه آزاد ﻣـــﻲ ﺷـــﻮد. ورم ﻛستینگ ﻣـــﺎده ای اﺳـــﺖ ﻛـــﻪ ﺑه خـــﻮﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴـــﺮ ﻓـــﺮم ﻳﺎﻓﺘـــﻪ و ﺳـــﺎﺧﺘﺎر، ﺗﺨﻠﺨـــﻞ، ﺗﻬﻮﻳـــﻪ، زﻫﻜﺸـــﻲ و ﻇﺮﻓﻴـــﺖ ﻧﮕﻬـــﺪاری رﻃﻮﺑــﺖ در آن در ﺣــﺪ ﻋــﺎﻟﻲ است. از ﻟﺤــﺎظ ﻛﻴﻔــﻲ ﺳﺮﺷــﺎر از ﻣــﻮاد ﻫﻮﻣﻴــﻚ و ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﻗﺎﺑــﻞ ﺟــﺬب ﺑــﺮای ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺖ.

ورم کستینگ چیست؟

شرکت بهینه سازان طبیعت سبز کیش در اشکال و ساختارهای گوناگون با کادر مجرب و دانش بنیان خود در زمینه کمک به اصلاح محیط زیست و تولید تقویت کننده های آلی و بیولوژیک جهت حاصل خیز نمودن خاک برای تولید محصولات کشاورزی در بیست سال گذشته فعالیت نموده است.
این شرکت پس از تحقیقات فراوان با یافتن بهترین راهکار برای رسیدن به اهداف خود اقدام به واردات اولین محموله کرم قرمز بارانی حلقوی موسوم به کرم قرمز کالیفرنیایی (Eisonia Foetida) از آمریکا به ایران نمود.
همچنین دسترسی به دانش و تجربه و فناوری تولید انواع فرآورده های بیولوژیک از کرم قرمز کالیفرنیایی و ابداع روشهای جدید تبدیل پسماندهای آلی به ماده آلی غنی شده موسوم به ورم کستینگ و محلول بیولوژیک ورم کستینگ که بهترین تقویت کننده و اصلاح کننده خاک جهت رشد و تقویت گیاهان و به تبع آن محصولات کشاورزی در کشت های خاکی و هیدروپونیک و ایروپونیک می باشد. به صورت اجرایی در مناطق مختلف کشور ایران بویژه همکاری با دفتر سازمان ملل در ایران (UNDP) با روش IPM در تولید برنج سالم انجام داده‌است.
Worm ﻳـــﻚ ﻛﻠﻤـــﻪ ﻻﺗـــﻴﻦ ﺑـــﻪ ﻣﻌﻨـــی ﻛـــﺮم اﺳـــﺖ. ورم کستینگ ﺑـــﻪ ﻛـــﻮدی اﻃـــﻼق ﻣـــی ﺷـــﻮد ﻛﻪ از ﻣﺪﻓﻮع ﮔﻮﻧﻪ ای ﺧﺎص از ﻛرم های ﺧﺎﻛی بدﺳﺖ می آﻳﺪ. در ﻃﺒﻴﻌـــﺖ ﺑـــﻴﺶ از سه هزار و 200 ﮔﻮﻧـــﻪ ﻣﺨﺘﻠـــﻒ از ﻛﺮم های ﺧـــﺎکی زﻧـــﺪگی ﻣـــی ﻛﻨﻨـــﺪ. اﻗﺴـــﺎم اﻳـــﻦ ﻛـــﺮم ﻫـــﺎ از ﻧـــﻮع ﻣﺴـــﺘﻘﺮ در ﺳـــﻄﺢ زﻣـــﻴﻦ ﺗـــﺎ ﻛـــﺮم ﻫـــﺎی ﻣﺴـــﺘﻘﺮ در ﺳـــﻮراخ ﻫـــﺎی ﻋﻤﻴـــﻖ ﻣﺘﻔـــﺎوت اﺳـــﺖ. ﺑﻴﻮﻟـــﻮژی، اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری، ﻋﺎدات ﺗﻐﺬﻳﻪ ای و اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت زﻳﺴﺖ محیطی اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع است.

ویژگی‌های ورم کستینگ آماده

ورم کستینگ آماده و رسیده دارای رنگ تیره می‌باشد و با داشتن رطوبتی قابل قبول بین دو انگشت حالت صابونی و لغزنده به خود می‌گیرد.
بی‌بو بودن در ورم کستینگ مطلق نیست و ورم کستینگ مرطوب بویی کمی خفیف تر و نزدیک به خاک دارد.
دانه بندی مشخص ورم کستینگ نشانه دیگر از مطلوبیت ورم کستینگ می‌باشد. البته لازم است ذکر شود که دانه بندی خوب با سرند مناسب و همچنین به موقع سرند کردن بستر از لحاظ رطوبتی رابطه‌ای مستقیم دارد.
در ورم کستینگ آماده شما دانه‌های تیره که همان ورم کستینگ یا مدفوع کرم است می‌بینید. باقی‌مانده از بستر اولیه نیمه تجزیه شده یعنی تخم گیاه یا آفت در آن مشاهده نمی‌شود. به واقع برد این کود به دلیل نداشتن تخم علف هرز و آفت می‌باشد.
آبگیری ورم کستینگ یک خاصیت منحصر به فرد برای این کود می‌باشد. بگونه‌ای که در انتهای زمان تولید شما پی می‌برید که بسترهای شما دارای رطوبت بالایی می‌باشد. زمان و تکرار آبیاری شما کاهش میابد و این موضوع نیز نشانه‌ای از وجود ورم کستینگ می‌باشد.

روش ﻣﺼﺮف ورم کستینگ چیست؟

ورم کستینگ ﻳــﻚ ﻛــﻮد آﻟــﻲ است. از ﻟﺤــﺎظ ﻛﻴﻔــﻲ ﺳﺮﺷــﺎر از ﻣــﻮاد ﻫﻮﻣﻴــﻚ و ﺑﻴﻮﻣﻴﻚ، اﻧــﻮاع وﻳﺘــﺎﻣﻴﻦ ﻫــﺎ و ﻫﻮرﻣــﻮن ﻫــﺎی ﻣﺤــﺮک رﺷــﺪ، آﻧــﺰﻳﻢ ﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ و ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﻏــﺬاﻳﻲ ﻗﺎﺑــﻞ ﺟــﺬب ﺑــﺮای ﮔﻴــﺎه ﺑــﺎ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ارزﺷﻤﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول زﻳﺮ ﻋﻤﻞ کنید.

ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ورم کستینگ:

یک ـ سه ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮای ﻫﺮ درﺧﺖ درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ
۱۰۰ ﮔﺮم ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻬﺎل ﺟﻨﮕﻠﺪاری و ﻧﻬﺎل ﻛﺎری
۵۰۰ ﮔﺮم ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ درﺧﺘﭽﻪ ﻫﺎی زﻳﻨﺘﻲ و ﭼﻤﻦ
۴۰۰ ﮔﺮم ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻳﻨﺘﻲ (اﻧﻮاع ﮔﻞ)
۸۰ ﮔﺮم ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﻠﺪان ﮔﻠﺪان ﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ
۱۵۰ ﮔﺮم ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﻠﺪان ﮔﻠﺪان ﻫﺎی ﺑﺰرگ

ورم کستینگ چیست

بــﺮای ﺗﻬﻴـــﻪ ورم کستینگ از ﮔﻮﻧـــﻪ ای ﺧـــﺎص از ﻛـــﺮمﻫـــﺎی ﻗﺮﻣـــﺰ رﻧـــﮓ ﻣﻨـــﺎﻃﻖ ﮔـــﺮم و ﻣﺮﻃـــﻮب ﺑه نـﺎمEiseniaFoetida اﺳـــﺘﻔﺎده ﻣـــﻲ ﺷـــﻮد ﻛـــﻪ ﺑـــﻪ ﻛـــﺮم ﺑﺒـــﺮی ﻳـــﺎ ﻛـــﺮم ﻛﻤﭙﻮﺳـــﺘﺮ ﻧﻴـــﺰ ﻣﻌـــﺮوف هستند. ورم کستینگ چیست؟ ﻓﺮآﻳﻨـــﺪ ﺗﻮﻟﻴـــﺪ ورﻣـــﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳـــﺖ ﻋﺒـــﺎرت اﺳـــﺖ از ﻋﺒـــﻮر آرام و ﭘﻴﻮﺳـــﺘﻪ ﻣـــﻮاد آﻟـــﻲ از درون دﺳـــﺘﮕﺎه ﮔــﻮارش ﻛــﺮم و ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﺣﺎﻟــﺖ اﻳــﻦ ﻣــﻮاد ﺑــﻪ ﻣــﺪﻓﻮع ﻛــﺮم.

ﻓﻀــﻮﻻت ﻛــﺮم ﻫــﺎ ﺷــﺎﻣﻞ ﻣــﻮاد ﻣﻐــﺬی ﺑــﺮای ﮔﻴﺎﻫـــﺎن می باشد. دارای ﺣـــﺎﻟﺘﻲ اﺳـــﺖ ﻛـــﻪ ﺑـــﻪ ﻣﻮﻗـــﻊ ﺑـــﺮای ﺗﻐﺬﻳـــﻪ ﮔﻴـــﺎه آزاد ﻣـــﻲ ﺷـــﻮد. ورم ﻛستینگ ﻣـــﺎده ای اﺳـــﺖ ﻛـــﻪ ﺑه خـــﻮﺑﻲ ﺗﻐﻴﻴـــﺮ ﻓـــﺮم ﻳﺎﻓﺘـــﻪ و ﺳـــﺎﺧﺘﺎر، ﺗﺨﻠﺨـــﻞ، ﺗﻬﻮﻳـــﻪ، زﻫﻜﺸـــﻲ و ﻇﺮﻓﻴـــﺖ ﻧﮕﻬـــﺪاری رﻃﻮﺑــﺖ در آن در ﺣــﺪ ﻋــﺎﻟﻲ است. از ﻟﺤــﺎظ ﻛﻴﻔــﻲ ﺳﺮﺷــﺎر از ﻣــﻮاد ﻫﻮﻣﻴــﻚ و ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﻗﺎﺑــﻞ ﺟــﺬب ﺑــﺮای ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺖ.

ورم کستینگ چیست؟

شرکت بهینه سازان طبیعت سبز کیش در اشکال و ساختارهای گوناگون با کادر مجرب و دانش بنیان خود در زمینه کمک به اصلاح محیط زیست و تولید تقویت کننده های آلی و بیولوژیک جهت حاصل خیز نمودن خاک برای تولید محصولات کشاورزی در بیست سال گذشته فعالیت نموده است.
این شرکت پس از تحقیقات فراوان با یافتن بهترین راهکار برای رسیدن به اهداف خود اقدام به واردات اولین محموله کرم قرمز بارانی حلقوی موسوم به کرم قرمز کالیفرنیایی (Eisonia Foetida) از آمریکا به ایران نمود.
همچنین دسترسی به دانش و تجربه و فناوری تولید انواع فرآورده های بیولوژیک از کرم قرمز کالیفرنیایی و ابداع روشهای جدید تبدیل پسماندهای آلی به ماده آلی غنی شده موسوم به ورم کستینگ و محلول بیولوژیک ورم کستینگ که بهترین تقویت کننده و اصلاح کننده خاک جهت رشد و تقویت گیاهان و به تبع آن محصولات کشاورزی در کشت های خاکی و هیدروپونیک و ایروپونیک می باشد. به صورت اجرایی در مناطق مختلف کشور ایران بویژه همکاری با دفتر سازمان ملل در ایران (UNDP) با روش IPM در تولید برنج سالم انجام داده‌است.
Worm ﻳـــﻚ ﻛﻠﻤـــﻪ ﻻﺗـــﻴﻦ ﺑـــﻪ ﻣﻌﻨـــی ﻛـــﺮم اﺳـــﺖ. ورم کستینگ ﺑـــﻪ ﻛـــﻮدی اﻃـــﻼق ﻣـــی ﺷـــﻮد ﻛﻪ از ﻣﺪﻓﻮع ﮔﻮﻧﻪ ای ﺧﺎص از ﻛرم های ﺧﺎﻛی بدﺳﺖ می آﻳﺪ. در ﻃﺒﻴﻌـــﺖ ﺑـــﻴﺶ از سه هزار و 200 ﮔﻮﻧـــﻪ ﻣﺨﺘﻠـــﻒ از ﻛﺮم های ﺧـــﺎکی زﻧـــﺪگی ﻣـــی ﻛﻨﻨـــﺪ. اﻗﺴـــﺎم اﻳـــﻦ ﻛـــﺮم ﻫـــﺎ از ﻧـــﻮع ﻣﺴـــﺘﻘﺮ در ﺳـــﻄﺢ زﻣـــﻴﻦ ﺗـــﺎ ﻛـــﺮم ﻫـــﺎی ﻣﺴـــﺘﻘﺮ در ﺳـــﻮراخ ﻫـــﺎی ﻋﻤﻴـــﻖ ﻣﺘﻔـــﺎوت اﺳـــﺖ. ﺑﻴﻮﻟـــﻮژی، اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎری، ﻋﺎدات ﺗﻐﺬﻳﻪ ای و اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت زﻳﺴﺖ محیطی اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻨﻮع است.

ویژگی‌های ورم کستینگ آماده

ورم کستینگ آماده و رسیده دارای رنگ تیره می‌باشد و با داشتن رطوبتی قابل قبول بین دو انگشت حالت صابونی و لغزنده به خود می‌گیرد.
بی‌بو بودن در ورم کستینگ مطلق نیست و ورم کستینگ مرطوب بویی کمی خفیف تر و نزدیک به خاک دارد.
دانه بندی مشخص ورم کستینگ نشانه دیگر از مطلوبیت ورم کستینگ می‌باشد. البته لازم است ذکر شود که دانه بندی خوب با سرند مناسب و همچنین به موقع سرند کردن بستر از لحاظ رطوبتی رابطه‌ای مستقیم دارد.
در ورم کستینگ آماده شما دانه‌های تیره که همان ورم کستینگ یا مدفوع کرم است می‌بینید. باقی‌مانده از بستر اولیه نیمه تجزیه شده یعنی تخم گیاه یا آفت در آن مشاهده نمی‌شود. به واقع برد این کود به دلیل نداشتن تخم علف هرز و آفت می‌باشد.
آبگیری ورم کستینگ یک خاصیت منحصر به فرد برای این کود می‌باشد. بگونه‌ای که در انتهای زمان تولید شما پی می‌برید که بسترهای شما دارای رطوبت بالایی می‌باشد. زمان و تکرار آبیاری شما کاهش میابد و این موضوع نیز نشانه‌ای از وجود ورم کستینگ می‌باشد.

روش ﻣﺼﺮف ورم کستینگ چیست؟

ورم کستینگ ﻳــﻚ ﻛــﻮد آﻟــﻲ است. از ﻟﺤــﺎظ ﻛﻴﻔــﻲ ﺳﺮﺷــﺎر از ﻣــﻮاد ﻫﻮﻣﻴــﻚ و ﺑﻴﻮﻣﻴﻚ، اﻧــﻮاع وﻳﺘــﺎﻣﻴﻦ ﻫــﺎ و ﻫﻮرﻣــﻮن ﻫــﺎی ﻣﺤــﺮک رﺷــﺪ، آﻧــﺰﻳﻢ ﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠــﻒ و ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﻏــﺬاﻳﻲ ﻗﺎﺑــﻞ ﺟــﺬب ﺑــﺮای ﮔﻴــﺎه ﺑــﺎ اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ارزﺷﻤﻨﺪ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول زﻳﺮ ﻋﻤﻞ کنید.

ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ورم کستینگ:

یک ـ سه ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮای ﻫﺮ درﺧﺖ درﺧﺘﺎن ﻣﻴﻮه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ
۱۰۰ ﮔﺮم ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻬﺎل ﺟﻨﮕﻠﺪاری و ﻧﻬﺎل ﻛﺎری
۵۰۰ ﮔﺮم ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ درﺧﺘﭽﻪ ﻫﺎی زﻳﻨﺘﻲ و ﭼﻤﻦ
۴۰۰ ﮔﺮم ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻳﻨﺘﻲ (اﻧﻮاع ﮔﻞ)
۸۰ ﮔﺮم ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﻠﺪان ﮔﻠﺪان ﻫﺎی ﻣﺘﻮﺳﻂ
۱۵۰ ﮔﺮم ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﻠﺪان ﮔﻠﺪان ﻫﺎی ﺑﺰرگ