مقالات

ورم کستینگ چیست؟

ﺑـــﺮای ﺗﻬﻴـــﻪ ورم کستینگ از ﮔﻮﻧـــﻪ ای ﺧـــﺎص از ﻛـــﺮمﻫـــﺎی ﻗﺮﻣـــﺰ رﻧـــﮓ ﻣﻨـــﺎﻃﻖ ﮔـــﺮم و ﻣﺮﻃـــﻮب ﺑه نـﺎمEiseniaFoetida ﻛـــﻪ ﺑـــﻪ ﻛـــﺮم ﺑﺒـــﺮی ﻳـــﺎ ﻛـــﺮم ﻛﻤﭙﻮﺳـــﺘﺮ ﻧﻴـــﺰ ﻣﻌـــﺮوف هستند،‌ اﺳـــﺘﻔﺎده ﻣـــﻲ ﺷـــﻮد. ﻓﺮآﻳﻨـــﺪ ﺗﻮﻟﻴـــﺪ ورﻣـــﻲ ﻛﻤﭙﻮﺳـــﺖ ﻋﺒـــﺎرت اﺳـــﺖ از ﻋﺒـــﻮر آرام و ﭘﻴﻮﺳـــﺘﻪ ﻣـــﻮاد آﻟـــﻲ از درون دﺳـــﺘﮕﺎه ﮔــﻮارش ﻛــﺮم و ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﺣﺎﻟــﺖ اﻳــﻦ ﻣــﻮاد ﺑــﻪ […]

مقالات

مزیت‌های استفاده از ورم کستینگ

مزیت‌های استفاده از ورم کستینگ در کشاورزی و باغداری: سبک و کاملا طبیعی و سازگار با محیط زیست فاقد هر گونه آلودگی، بو و بذر علف هرز فاقد هرگونه انگل و عوامل بیماری زا و حساسیت زا افزایش محسوس محصولات کشاورزی (بعضا تا چند برابر) افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی، خصوصا ماندگاری کیفیت محصول در دوره […]

مقالات

خواص و مزایای استفاده از محلول تقویتی ورم کستینگ

خواص و مزایای استفاده از محلول تقویتی بیولوژیک ورم کستینگ برای گیاهان مثمر و زینتی: بهترین جایگزین سموم و کودهای تقویتی شیمیایی برای تولید محصولات سالم و طبیعی رشد سریعتر و افزایش محصول از طریق جذب مواد آلی غذایی( بدون استفاده از محرکهای شیمیایی)، بواسطه حفظ و تامین عناصر ریزمغذی طبیعی در گیاه پیشگیری از […]