بهینه سازان طبیعت

نکات کاربردی برای حفظ محیط زیست

خواص و مزایای استفاده از محلول تقویتی ورم کستینگ
خواص و مزایای استفاده از محلول تقویتی بیولوژیک ورم کستینگ برای گیاهان مثمر و زینتی:
بهترین جایگزین سموم و کودهای تقویتی شیمیایی برای تولید محصولات سالم و طبیعی
رشد سریعتر و افزایش محصول از طریق جذب مواد آلی غذایی( بدون استفاده از محرکهای شیمیایی)، بواسطه حفظ و تامین عناصر ریزمغذی طبیعی در گیاه
پیشگیری از بیماریهای باکتریایی و قارچی (بدون استفاده از مواد سمی و شیمیایی)
افزایش مقاومت گیاه در برابر تنشهای محیطی بویژه کم آبی و سرما و گرما
بهبود کیفیت محصول و تامین طعم و مزه طییعی
افزایش قدرت تنفس و سوخت و ساز گیاه با گشایش حداکثری روزنه های سطح برگ و شاخه
پیشگیری از رشد و نمو علف های هرز در اغلب مزارع
فاقد عوارض ناشی از اثر استفاده مازاد بر میزان توصیه شده
زمان و روش استفاده از محلول تقویتی بیولوژیک ورم کستینگ:
در روزهای غیر بارانی در سحرگاه و عصرگاه محلول تقویتی در دوره های زمانی ذیل پاشیده شود :
• جهت تقویت درختان میوه در مقاطع زمانی زیر:
1) در فصل بهار پس از ریزش گلبرگها
2) پس از شگل گیری میوه
3) پس از رشد پنجاه درصدی میوه ها
4) پس از تکمیل دوره رشد میوه ها
• دیگر گیاهان با فاصله زمانی حداقل دو هفته
• در صورت بروز هر گونه آفت و بیماری در گیاهان استفاده از محلول تا حصول بهبودی توصیه می گردد.
هم چنین مزیت‌های استفاده از ورم کستینگ را هم ببینید

نکات کاربردی برای حفظ محیط زیست

خواص و مزایای استفاده از محلول تقویتی ورم کستینگ
خواص و مزایای استفاده از محلول تقویتی بیولوژیک ورم کستینگ برای گیاهان مثمر و زینتی:
بهترین جایگزین سموم و کودهای تقویتی شیمیایی برای تولید محصولات سالم و طبیعی
رشد سریعتر و افزایش محصول از طریق جذب مواد آلی غذایی( بدون استفاده از محرکهای شیمیایی)، بواسطه حفظ و تامین عناصر ریزمغذی طبیعی در گیاه
پیشگیری از بیماریهای باکتریایی و قارچی (بدون استفاده از مواد سمی و شیمیایی)
افزایش مقاومت گیاه در برابر تنشهای محیطی بویژه کم آبی و سرما و گرما
بهبود کیفیت محصول و تامین طعم و مزه طییعی
افزایش قدرت تنفس و سوخت و ساز گیاه با گشایش حداکثری روزنه های سطح برگ و شاخه
پیشگیری از رشد و نمو علف های هرز در اغلب مزارع
فاقد عوارض ناشی از اثر استفاده مازاد بر میزان توصیه شده
زمان و روش استفاده از محلول تقویتی بیولوژیک ورم کستینگ:
در روزهای غیر بارانی در سحرگاه و عصرگاه محلول تقویتی در دوره های زمانی ذیل پاشیده شود :
• جهت تقویت درختان میوه در مقاطع زمانی زیر:
1) در فصل بهار پس از ریزش گلبرگها
2) پس از شگل گیری میوه
3) پس از رشد پنجاه درصدی میوه ها
4) پس از تکمیل دوره رشد میوه ها
• دیگر گیاهان با فاصله زمانی حداقل دو هفته
• در صورت بروز هر گونه آفت و بیماری در گیاهان استفاده از محلول تا حصول بهبودی توصیه می گردد.
هم چنین مزیت‌های استفاده از ورم کستینگ را هم ببینید