بهینه سازان طبیعت

خواص و مزایای استفاده از ورم کستینگ | بهینه سازان طبیعت سبز کیش | بسط | بینات

خواص و مزایای استفاده از ورم کستینگ

خواص و مزایای استفاده از محلول تقویتی ورم کستینگ

 • خواص و مزایای استفاده از محلول تقویتی بیولوژیک ورم کستینگ برای گیاهان مثمر و زینتی:
 • بهترین جایگزین سموم و کودهای تقویتی شیمیایی برای تولید محصولات سالم و طبیعی
 • رشد سریعتر و افزایش محصول از طریق جذب مواد آلی غذایی( بدون استفاده از محرکهای شیمیایی)، بواسطه حفظ و تامین عناصر ریزمغذی طبیعی در گیاه
 • پیشگیری از بیماریهای باکتریایی و قارچی (بدون استفاده از مواد سمی و شیمیایی)
 • افزایش مقاومت گیاه در برابر تنشهای محیطی بویژه کم آبی و سرما و گرما
 • بهبود کیفیت محصول و تامین طعم و مزه طییعی
 • افزایش قدرت تنفس و سوخت و ساز گیاه با گشایش حداکثری روزنه های سطح برگ و شاخه
 • پیشگیری از رشد و نمو علف های هرز در اغلب مزارع
 • فاقد عوارض ناشی از اثر استفاده مازاد بر میزان توصیه شده

زمان و روش استفاده از محلول تقویتی بیولوژیک ورم کستینگ

در روزهای غیر بارانی در سحرگاه و عصرگاه محلول تقویتی در دوره های زمانی ذیل پاشیده شود :

 • جهت تقویت درختان میوه در مقاطع زمانی زیر:
 1. در فصل بهار پس از ریزش گلبرگها
 2. پس از شگل گیری میوه
 3. پس از رشد پنجاه درصدی میوه ها
 4. پس از تکمیل دوره رشد میوه ها
 • دیگر گیاهان با فاصله زمانی حداقل دو هفته
 • در صورت بروز هر گونه آفت و بیماری در گیاهان استفاده از محلول تا حصول بهبودی توصیه می گردد.

هم چنین مزیت‌های استفاده از ورم کستینگ را هم ببینید

خواص و مزایای استفاده از ورم کستینگ

خواص و مزایای استفاده از محلول تقویتی ورم کستینگ

 • خواص و مزایای استفاده از محلول تقویتی بیولوژیک ورم کستینگ برای گیاهان مثمر و زینتی:
 • بهترین جایگزین سموم و کودهای تقویتی شیمیایی برای تولید محصولات سالم و طبیعی
 • رشد سریعتر و افزایش محصول از طریق جذب مواد آلی غذایی( بدون استفاده از محرکهای شیمیایی)، بواسطه حفظ و تامین عناصر ریزمغذی طبیعی در گیاه
 • پیشگیری از بیماریهای باکتریایی و قارچی (بدون استفاده از مواد سمی و شیمیایی)
 • افزایش مقاومت گیاه در برابر تنشهای محیطی بویژه کم آبی و سرما و گرما
 • بهبود کیفیت محصول و تامین طعم و مزه طییعی
 • افزایش قدرت تنفس و سوخت و ساز گیاه با گشایش حداکثری روزنه های سطح برگ و شاخه
 • پیشگیری از رشد و نمو علف های هرز در اغلب مزارع
 • فاقد عوارض ناشی از اثر استفاده مازاد بر میزان توصیه شده

زمان و روش استفاده از محلول تقویتی بیولوژیک ورم کستینگ

در روزهای غیر بارانی در سحرگاه و عصرگاه محلول تقویتی در دوره های زمانی ذیل پاشیده شود :

 • جهت تقویت درختان میوه در مقاطع زمانی زیر:
 1. در فصل بهار پس از ریزش گلبرگها
 2. پس از شگل گیری میوه
 3. پس از رشد پنجاه درصدی میوه ها
 4. پس از تکمیل دوره رشد میوه ها
 • دیگر گیاهان با فاصله زمانی حداقل دو هفته
 • در صورت بروز هر گونه آفت و بیماری در گیاهان استفاده از محلول تا حصول بهبودی توصیه می گردد.

هم چنین مزیت‌های استفاده از ورم کستینگ را هم ببینید