بهینه سازان طبیعت

سوالات متداول

ورم کستینگ برای سلامت خاک حیاتی است و تغذیه را به تدریج در طول فصل رشد فراهم میکند. ساختار و ظرفیت نگهداری آب خاک را بهبود میبخشد که کودهای معمولی قادر به انجام آن نیستند. با این حال توصیه می کنیم خاک خود را آزمایش کنید، سپس بر اساس نتایج آزمایش و کاشت مورد نظر تصمیم خود را بگیرید. استفاده منظم از ورم کستینگ که طبق توصیه، نیاز به مواد شیمیایی را در طول زمان کاهش میدهد.

بله، ورم کستینگ کود آلی است و در صورت استفاده بیش از حد، گیاهان شما را نمیسوزاند یا تحت تأثیر

قرار نمیدهد. با این حال، شما باید مقدار مناسبی را برای بهترین نتیجه اعمال کنید.

بله، ورم کستینگ کودهای بهتری نسبت به کمپوست ایجاد می کند. با این حال، آنها گران تر هستند و نمی توان به راحتی تولید کرد.

بله، ریخته گری کرم را می توان با کمپوست ترکیب کرد. در بیشتر موارد، ترکیب ریختهگری کرم با سایر محیطهای رشد میتواند مفید باشد.

ریخته گری کرم همچنین حاوی مقادیر مختلفی از مواد آلی در حال تجزیه است. آنها همچنین دارای مقدار مناسبی از مواد مغذی و مواد معدنی هستند. بنابراین ریخته گری کرم را می توان هم کود و هم کمپوست در نظر گرفت.